<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

LEDELSE i det nye

Psykologisk trygghet er avgjørende for effektive team

Innsikt fra «Project Aristotle»

Hvilket team er mest effektive; et med høyt presterende enkeltindivider, eller et med medarbeidere som samarbeider godt? Dette forsket Google på for ti år siden. Studiet ble kalt «Project Aristotle» utfra filosofens tro om at det er mulig å ha en helhet som er bedre enn summen av delene. Studien viste at den viktigste faktoren for effektive team var psykologisk trygghet.

Psykologisk trygghet handler om å føle at man er inkludert, at det er trygt å lære og bidra, og at en ikke vil bli straffet eller ydmyket for å fremme idéer, stille spørsmål, ta opp bekymringer eller innrømme feil. Det dreier seg om individets oppfatning av konsekvensene ved å ta en mellommenneskelig risiko eller en tro på at det er trygt å ta risiko. I et team gjelder dette gruppepsykologisk trygghet – en felles eller delt oppfatning av at det er trygt å ta mellommenneskelige sjanser.

Følelse av tillit og psykologisk trygghet er sterkt sammenvevd – vi kan ikke snakke om den ene uten den andre. Tillit kan defineres som «intensjonen om å akseptere sårbarhet basert på positive forventninger til en annens intensjoner eller oppførsel» - det handler altså om forventning til at man «vil hverandre vel». Hvis det ikke eksisterer tillit, oppleves heller ikke psykologisk trygghet.

Hva lykkes effektive team med?

For at et team skal fungere godt sammen, må teammedlemmene føle seg komfortable nok til å være seg selv – kun da kan de bidra med sitt fulle potensial. Gjennom «Project Aristotle» fant de at effektive team generelt gjorde to ting:

  • Alle teammedlemmene fikk mulighet til å prate og dele – det var ikke en enkeltperson som dominerte samtalen.
  • Teamene var sensitive til kollegaers følelser, de hadde høy «gjennomsnittlig sosial sensitivitet». Det vil si at forståelse av kollegaenes uttrykk, tonefall og ikke-verbale signaler.

For å lykkes med å samle kollektive synspunkter og perspektiver, sparre på ideer og innspill, samt å gi direkte tilbakemelding – er det avgjørende at teamene føler trygghet til å dele sine oppriktige tanker og meninger.

Det handler altså mindre om hvem som er på teamet, og i stor grad om hvordan teamet samarbeider!

Effektiv samhandling utkonkurrerer individuelle prestasjoner

«Project Aristotle» fant fem faktorer som påvirket teamets effektivitet tydeligst, hvor psykologisk trygghet pekte seg ut som den viktigste:

  1. Psykologisk trygghet – trygghet til å dele sine oppriktige tanker og gjøre feil
  2. Pålitelighet – til kollegaers utførelse av arbeidet
  3. Struktur og tydelighet – forståelse av forventninger og prosess
  4. Mening – hensikten med arbeidet i seg selv
  5. Innvirkning – resultatet og bidraget av arbeidet man gjør

De fem faktorene overskygget andre faktorer som f.eks. samlokasjon, individuell prestasjon, størrelsen på oppgaven eller teamet, ansiennitet og ekstroversjon. Forskningen gir oss bevissthet rundt hva som er viktig når en bygger team. Det handler ikke om å samle «de flinkeste», men om å sikre god samhandling i teamet – og slik vil de kunne lykkes uavhengig av oppgave og avstand.

For å lykkes må samhandling og relasjoner i teamet være preget av tillit
Man må inkludere alle og skape trygghet, sette gjensidige forventninger og forpliktelser, ha tydelighet i felles retning og hensikt, gi anerkjennelse, samt tilrettelegge for en god tilbakemeldingskultur.

Tillitsbaserte relasjoner fungerer også som en buffer mot misforståelser som ellers kunne ført til konflikter, og vil kunne bevege teamet til en generativ dialog hvor kommunikasjonen flyter lett og kollegaer føler seg trygge på å utforske nye ideer og muligheter. Gjennom økt åpenhet, trygghet, felles læring og deling fører psykologisk trygghet til høyere innovasjonsevne og produktivitet.

Gjennomgående forskning på effektivitet i team viser at det ikke handler om høytpresterende enkeltindivider – men om relasjoner i teamet preget av høy psykologisk trygghet og en felles retning, hvor tillit er et fundament og et uttrykk for kvaliteten i disse relasjonene
.

MicrosoftTeams-image (5)

Kilde: Nasjonal Tillitsindeks