<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

LEDELSE i det nye

Ledelse i det nye arbeidslivet

Pandemien har akselerert hastigheten inn i fremtidens arbeidsliv, og ledere må tenke på hvordan de designer og strukturerer organisasjonen for å tilpasse seg det nye. Det er mange meninger om hva som vil karakterisere fremtidens arbeidsliv, samt usikkerhet til hvordan en best møter de utfordringer og muligheter dette medfører. Men en ting vet vi – ledelse og kultur har aldri vært viktigere, og vil – som alltid - være grunnleggende for å lykkes!

Ledelse må fungere i sammenheng

Når alt er i endring – er det avgjørende at kultur og ledelse får dedikert fokus. Det er nettopp gjennom kulturen og mennesker i samhandling med felles formål – at vi enten lykkes eller feiler i fremtidens arbeidsliv. For å bygge en effektiv kultur kreves en ledelse som fungerer i sammenheng og i felles retning – hva slags kultur ønsker og trenger vi, og hva betyr dette for ledelse?

Ledelse må ses på som et lagspill, og utvikles i fellesskap. Dette krever bevisst forståelse og forhold til hva som kjennetegner gode ledere, og hvordan god ledelse utvikles.

Fremtidens arbeid er mer fleksibelt og krever mer samhandling

Ledelsesforsker Arvind Malhotra påpekte i 2021 (Journal of Management) at fremtidens arbeidsliv karakteriseres som mer virtuell og fleksibel, og hvor flere oppgaver vil kreve teamarbeid – ofte midlertidige, selvdrevne og parallelle - med økt matriseorganisering. En underliggende driver for fremtidens arbeid er en høyere og økende grad av autonomi. Han påpeker at for å lykkes er det helt avgjørende å opprettholde medarbeidernes indre motivasjon og tilhørighet, samt å skape læring- og samarbeidsmuligheter. 

Alle virksomheter må forholde seg i større eller mindre grad til det hybride arbeidslivet. Vi må anerkjenne at en jobb ikke er et sted, men oppgaver som utføres i samhandling og sammenheng – i et sosialt system. Uavhengig av om man arbeider på distanse eller fysisk på arbeidsplassen, er tilhørighet og mening i et større arbeidsfellesskap viktig. Derfor må arbeidsgivere bevisst arbeide for at alle opplever seg inkludert og har tilhørighet gjennom effektive arenaer og møteplasser som knytter medarbeidere sammen både faglig og sosialt.

For at mennesker skal kunne samhandle mest mulig effektivt, er de avhengig av psykologisk trygghet – både i teamet og i organisasjonen. Gruppens og individets oppfatning av psykologisk trygghet påvirker i stor grad evnen til innovasjon og produktivitet. Dette omhandler relasjonene på arbeidsplassen – som både påvirker og blir påvirket av organisasjonens kultur.

Den tillitsbaserte kulturen vinner arbeidsmarkedet

Fremtidens arbeidsliv preges både av medarbeideres økende forventninger til kultur og ledelse, og eksterne krav gjennom et endret og usikkert verdensbilde. I tillegg ser vi utfordringer knyttet til høyere turnoverintensjon og manglende arbeidskraft.

De beste lederne anerkjenner at en tillitsbasert kultur er avgjørende for å lykkes. Tillit er et uttrykk for kvaliteten i relasjonene, og skaper psykologisk trygghet for innovasjon og medvirkning. Det handler om en forventning til at man «vil hverandre vel» og arbeider sammen i felles retning, og utvikles gjennom gjensidige forventninger og forpliktelser. En slik kultur fostrer motivasjon, samhandling og prestasjoner, samt styrker endrings- og gjennomføringsevnen.

Dette handler ikke bare om god ledelse, men om aktivt lederskap som sikrer retning og bevegelse i tråd med krav og muligheter i det nye arbeidslivet – hvor fokus på kultur er helt essensielt og relasjoner preget av tillit er nøkkelen.

Vi vet ikke alt om fremtiden – men dette vet vi.