<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ledelse i det nye

Ledelse er et lagspill og må læres

Ledelse defineres gjerne som å skape resultater gjennom andre - gjennom å påvirke, støtte og inspirere både medarbeidere og team til å yte sitt beste, gå i felles retning og til effektiv samhandling.

Til tross for erkjennelsen av at god ledelse er kritisk, har likevel svært mange et altfor omtrentlig forhold til hva som kjennetegner gode ledere og hvordan utvikle god ledelse. Dette blir en utfordring i den nye arbeidshverdagen der medarbeidernes forventninger til god kultur og ledelse er i sterk vekst.

Det svikter særlig på to områder: manglende forståelse for hva som grunnleggende kjennetegner gode ledere; og manglende bevissthet om hvordan utvikle god ledelse.

Gode ledere vet at kultur avgjør resultater

Gode ledere kjennetegnes ikke først og fremst av egne faglige ferdigheter, overlegen oversikt eller evne til å ta raske beslutninger - selv om disse tingene er viktige.

Det som utgjør kjernen hos de beste lederne, er deres interesse og forståelse for hvordan mennesker fungerer, motiveres og engasjeres, både som enkeltmedarbeidere og i team. De beste lederne skaper overlegne resultater ved å legge til rette for effektiv samhandling både i egne team og på tvers i organisasjonen, og ved aktivt å støtte hver enkelt av sine medarbeidere i å gjøre sitt beste.

De erkjenner at organisasjonen er et sosialt system bygget på tillitsfulle relasjoner, og arbeider konsekvent med å utvikle en tillitsbasert kultur.

De beste lederne er bevisste på hvordan egne holdninger og daglig adferd er grunnlaget for å bygge en effektiv kultur. De er nysgjerrige og søker kontinuerlig ny innsikt for å utvikle egen lederadferd og egen hverdagsledelse. Gjennom erfaringer, refleksjoner og programmer for lederutvikling har de fått et bevisst forhold til hvordan de kan utøve effektiv tillitsbasert ledelse. Gode ledere arbeider systematisk med å skape en prestasjonskultur bygget på tillit.

Ledelse må utvikles i fellesskap

«Det blåser og er ensomt på toppene» gir uttrykk for en virkelighet mange ledere kjenner seg igjen i.

Det viser til at ledelse, og særlig toppledelse, ofte kan oppleves isolert både i utøvelse og utvikling. Her er det imidlertid en vesensforskjell mellom de fleste og de beste organisasjoner.

I de beste virksomhetene opplever ikke toppleder ensomhet selv i de mest krevende beslutningsprosesser. Utøvelsen av ledelse, også toppledelse, er et lagspill med et kompetent team som arbeider tett og tillitsfullt om felles mål. Det betyr ikke at hver enkelt leder ikke har ansvar og myndighet.

I de beste organisasjonene er fokus gjerne på ledelsesutvikling fremfor lederutvikling. Fokus er på kollektiv refleksjon og felles utvikling av ledelse med tydelig formål og basert på uttalte verdier. For at ledelse skal fungere best mulig i organisasjonen som sosialt system – må hver enkelt leder se seg som en del av en helhetlig ledelse med felles retning. Det er ikke enkeltledere som fungerer godt i sine siloer som alene skaper overlegne resultater.

De beste organisasjonene sikrer god ledelsesutvikling gjennom to grep: utvikling av felles ståsted og en dedikert utviklings- og læringsarena.

  • Utvikling av felles ståsted: hva er god ledelse her hos oss?

De beste topplederne engasjerer lederne i oppgaven med å tydeliggjøre hva som skal kjennetegne god ledelse i virksomheten – og hvorfor. De driver frem og videreutvikler en Ledelsesplattform som sammenfatter og konkretiserer virksomhetens kultur gjennom verdier, prinsipper og konkrete praksiser for god hverdagsledelse - knyttet opp mot virksomhetens formål. Hensikten er å gi alle ledere felles holdepunkter for å utøve og utvikle egen ledelse.

  • Dedikert læringsarena for refleksjon og utvikling av ledelse og kultur

De beste virksomhetene etablerer en dedikert arena for refleksjon og utvikling av ledelse og kultur – et Ledelsesforum med regelmessige samlinger. Toppledelsen bruker dette forumet aktivt for å engasjere ledere og mellomledere til – sammen – å skape og ta ansvar for virksomhetens kultur gjennom ledelsesutvikling. Hensikten er å tydeliggjøre og sammen forstå hva god ledelse er, utvikle virksomhetens lederpraksiser, og forstå og utvikle både felles og egen lederrolle og lederadferd.

Stort potensial i det norske arbeidsliv

Basert på målinger av kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i norsk arbeidsliv, er det et tydelig og stort behov for mer utøvelse av god ledelse i norske organisasjoner. Blant annet savner omtrent halvparten av medarbeidere tydelighet om felles retning, involvering og nærværende hverdagsledelse.

Les mer om Tillitsnivået i norsk arbeidsliv her

Dette tapper norsk næringsliv for energi, effektivitet og produktivitet, og kan måles direkte på bunnlinjen. Fremover vil gapet øke mellom de organisasjoner som bevisst og aktivt utvikler en effektiv ledelse og de som ikke evner å sette ledelsesutvikling i system og håper på det beste.

For toppledere og HR, opptatt av god ledelse, er det egentlig ikke noe alternativ.
Lederskap er å gjøre ledelse til en hovedprioritet i ledergruppen.

 

Relevante bloggartikler: