<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kultur er strategi

Kvaliteten på ledelse og kultur i norsk arbeidsliv

Great Place to Work utarbeider regelmessig «Nasjonal Tillitsindex» - en kartlegging av kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i norsk arbeidsliv. Dette er en representativ studie av norske organisasjoner på tvers av sektorer, bransjer, landsdeler og størrelseskategorier. Den gir svært nyttig innsikt for å forstå og analysere styrker og svakheter ved hvordan det norske arbeidsliv oppleves – både som øyeblikksbilde og over tid.

Nasjonal TillitsIndex viser gjennomsnittet i norsk arbeidsliv. Kartleggingen underbygger at det er økede forventninger og krav til kultur og ledelse, peker på kritiske forbedringsområder og viser tydelige - og voksende - gap mellom gjennomsnitts organisasjonen og de beste.

Behov for tydeligere ledelse og strategisk retning

Sett opp mot de beste, mangler norske organisasjoner gjennomgående tydelighet i ledelse og strategisk retning. Det skaper en uklarhet og uro i organisasjonskulturen og er en særlig utfordring for effektiv samhandling og produktivitet i en tid preget av store endringer og stor usikkerhet om fremtiden.

Tydelighet og strategisk retning

Lav innovasjonskultur i Norge – men stort potensial

Kontinuerlig innovasjon er avgjørende for å møte alle de utfordringene som ligger foran oss. Ikke bare innovasjon i produkter og tjenester, men kanskje særlig i prosesser og måter å jobbe på. Dette er på de fleste topplederes agenda, men funnene viser at de færreste lykkes. Dette gir et enormt produktivitetstap og mange tapte muligheter for hver enkelt virksomhet og for Norge. For å lykkes med innovasjon, må alle medarbeidere være med - det må være en innovasjonskultur. Ansvaret må delegeres ut i linjene og hos den enkelte slik at forbedringer og nye løsninger kommer naturlig - både "top-down" og "bottom-up".

Nasjonal Tillitsindex viser at kun 1 av 5 ansatte (21%) i Norge opplever gode muligheter til å forbedre måten man jobber på. For Norges beste arbeidsplasser er andelen dobbelt så høy (42%).

Innovasjon

Kun halvparten opplever å få tilstrekkelig støtte og oppfølging

Tallene fra Nasjonal Tillitsindex vitner om manglende hverdagsledelse – å være bevisst betydningen av å skape nærvær og trygge relasjoner til medarbeiderne. Mennesker trenger å bli sett og hørt, få støtte og tilbakemeldinger – å oppleve at vi har verdi. Gode ledere gjør dette til en prioritet og tar seg tid til å se alle medarbeiderne. Dette trenger medarbeidere mer enn noen gang i usikre tider.

oppfølging og støtte

Høy fellesskapsfølelse, men manglende samhandling på tvers

Det norske arbeidsliv scorer generelt bra på fellesskapsfølelsen, spesielt knyttet til at omsorg og at samarbeidsvillighet. Høy fellesskapsfølelse indikerer gode relasjoner mellom medarbeidere, og er viktig både for et godt arbeidsmiljø og for effektiv samhandling.

Til tross for en høy fellesskapsfølelse er det kun halvparten som opplever at det er godt samarbeid og kommunikasjon på tvers av avdelinger og enheter. Å skape effektivitet på tvers i organisasjonen er avgjørende for produktivitet og verdiskaping, men er en utfordring for svært mange virksomheter. 

fellesskap

Høy stolthet til samfunnsbidraget og opplevelse av autonomi

84% av norske medarbeidere er stolte av måtene deres virksomhet bidrar til samfunnet. Det vitner om at arbeidet oppfattes som meningsfullt, noe som rangeres høyt i valg av å bli værende hos i organisasjonen. 3 av 4 er også stolte av å fortelle at de arbeider i organisasjonen og opplever at medarbeidere er villige til å yte ekstra.

Omtrent 8 av 10 mener at ledelsen stoler på dem og at de får mye ansvar. Det betyr at arbeidstagere i Norge har en relativt sterkt opplevelse av autonomi – en svært viktig faktor for indre motivasjon. 

MicrosoftTeams-image (4)

Godt arbeidsmiljø og god ledelse er de viktigste driverne for valg av arbeidsgiver

En av de største og synligste utfordringene for norske virksomheter i dag er å beholde gode medarbeidere og å gjøre seg attraktive for potensielle jobbsøkere. Resultatene fra Nasjonal TillitsIndex viser store forskjeller mellom arbeidslivet generelt og de beste virksomhetene.

turnover

Andre undersøkelser, som Randstads "Employer brand research 2022" bekrefter at de to viktigste driverne for valg av arbeidsgiver i Norge er godt arbeidsmiljø og god ledelse. Det siste året har vist at betydningen av god ledelse er økende, fra 37% i 2021 til 59% i 2022.

Stort potensial i norsk arbeidsliv

Den største enkeltfaktor av betydning for opplevelse av god ledelse og de største avvikene vi ser mellom Topp Norge og Nasjonal Tillitsindex omhandler det samme - tilliten til ledelsen. Vi ser et stort potensial på de mest sentrale ledelsesområdene - nemlig retning og tydelighet, å tilrettelegge for innovasjon og en nærværende hverdagsledelse.

De beste arbeidsplassene prioriterer og tar mennesker på alvor, og setter av tid til utvikling av god ledelse og lederskap. De vet at ledelse ikke kan velges bort. I uforutsigbare tider, trenger vi som mennesker trygghet, tilhørighet og tydelighet.

Kartleggingen av norsk arbeidsliv viser at vi mer enn noen gang trenger godt lederskap!