<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva kjennetegner de beste

De beste lykkes gjennom Tillit, Stolthet og Fellesskap

Organisasjoner fungerer som sosiale systemer hvor resultater skapes gjennom relasjoner og samhandling. Kultur og ledelse er derfor både årsak og konsekvens av kvaliteten på fundamentale relasjoner i virksomheten. Det er dette vi måler i vår undersøkelse Trust Index, og som ligger til grunn for kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser.

Vi måler kvaliteten i de fundamentale relasjonene

Undersøkelsen Trust Index har som utgangspunkt at det er kvaliteten på de tre fundamentale relasjoner i virksomheten som danner grunnlag for samhandling, produktivitet og resultater:

  • Forholdet til ledelsen – måles gjennom opplevelse av gjensidig Tillit
    • Tillit til ledelsen utvikles og uttrykkes gjennom den troverdighet ledelsen fremstår med, den respekt ledelsen viser, og opplevelsen av å bli rettferdig behandlet.
  • Forholdet til jobben – måles gjennom Stolthet
  • Forholdet til kollegene – måles gjennom Fellesskap.

Kvaliteten på kultur og ledelse kommer dermed til uttrykk gjennom medarbeidernes opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap.

evidensbasert metode

Metoden er solid forankret og underbygget av omfattende uavhengig forskning, hvor det er påvist direkte årsakssammenheng mellom god arbeidskultur og økonomiske resultater. Forskning viser en tydelig positiv sammenheng mellom kvaliteten på kultur og ledelse, slik den blir avdekket gjennom våre målinger, og forretningsmessige effekter. Tilsvarende positive effekter ser vi for blant annet sykefravær, turnover og innovasjon.

Måler tilstanden i norsk arbeidsliv

Vi i Great Place to Work måler tilstanden i norsk arbeidsliv gjennom representative undersøkelser for hele landet på tvers av bransjer og sektorer (Nasjonal Tillitsindeks). Dette grunnlaget viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften og hva som skal til for å være blant de beste. Dette danner grunnlaget for kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser.

Våre tall viser at det er et markant skille mellom nivået i det nasjonale snittet og hos de beste arbeidsplassene, spesielt der det omhandler tillit til ledelsen. Her er det et tydelig potensial i det norske arbeidsliv – og mye læring å hente fra de beste.

Kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser

Kåringen er dermed basert både på en absolutt vurdering i forhold til nivået på gjennomsnittet av norske virksomheter, og på en relativ vurdering i forhold til alle kvalifiserte selskaper.
Derfor kan vi med sikkerhet hevde at de som kåres er blant Norges Beste Arbeidsplasser.

I tiden vi står i er det spesielt viktig å løfte frem alle suksesshistoriene og gode forbilder. Dette håper vi bidrar til inspirasjon for at andre ser verdien av og ønsker å sette kultur og ledelse på agendaen, som igjen vil kunne bidra til å skape flere gode arbeidsplasser.
Det er bedre for folk, bedre for virksomheten og bedre for samfunnet!


Toppledelsen i de beste virksomhetene deler et grunnleggende felles verdisyn

På de beste arbeidsplassene har toppledelsen et verdisyn basert på tre postulater, som alle er bekreftet gjennom empiri og understøttet av studier, litteratur og omfattende forskning:

  1. Positivt menneskesyn – en ekte tro på at mennesker ønsker, vil og kan gjøre sitt beste dersom de får anledning. Medarbeidere motiveres og presterer best over tid når de blir gitt tilstrekkelig autonomi til å utnytte og utvikle sine evner, opplever mestring og finne mening innenfor psykologisk trygge rammer.
  2. Organisasjonskultur og ledelse er avgjørende for effektiv samhandling, produktivitet, gjennomføringskraft, endringsevne og måloppnåelse. Kulturen påvirker prestasjonene til enkeltmedarbeidere, ledere og grupper på tvers i organisasjonen. Ledere generelt og toppledere spesielt har et særlig ansvar for å utvikle en bevisst og villet kultur. Topplederne ser på dette som en av sine viktigste oppgave.
  3. Tillit er den mest grunnleggende faktor og forutsetning for en sterk, effektiv og endringsvillig kultur. Tillit er måler kvaliteten på relasjonene i virksomheten, øker lojalitet, motivasjon og engasjement hos enkeltmedarbeidere og team, samt styrker ledereffektivitet og gjennomføringsevne. Tillit uttrykkes som sosial kapital – kvaliteten på de samlede relasjoner i enheten.